Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami w relacjach społecznych. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

trening umiejętności społecznych

Trening poprzez celowe stwarzanie dzieciom warunków (doświadczeń społecznych) umożliwia zmianę sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań oraz odreagowanie emocjonalne. Cel terapeutyczny w dużej mierze dotyczy zmian w zachowaniu poprzez dostarczanie wzorców zachowań pożądanych (modelowanie i naśladowanie), umożliwianie wypróbowania (eksperymentowanie), zmianę sposobów postrzegania i myślenia o rzeczywistości (restrukturyzacja poznawcza), wyćwiczenie zachowań pożądanych (nabywanie biegłości), a także rozpoznawanie i ekspresję emocji, które temu towarzyszą (integracja uczuć). W czasie treningu proponowane są oddziaływania, które odpowiadają na potrzeby, możliwości i trudności wynikające z etapu rozwoju psychospołecznego danej grupy uczestników.

Spotkania odbywają się w formie zajęć grupowych o ściśle określonej strukturze.

Zajęcia obejmują:

  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
  • naukę metod radzenia sobie z emocjami
  • pracę nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Cele pracy terapeutycznej:

  • rozwojowe– oddziaływania odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczestników, wzmacniają możliwość realizacji zadań rozwojowych związanych z danym okresem, kompensują deficyty, wspomagają rozwój określonych funkcji aparatu psychicznego.
  • psychoedukacyjne– podejmowane oddziaływania uczą bardziej adekwatnych zachowań, zmniejszają trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym, umożliwiają zdobywanie wiedzy o sobie i otaczającym świecie interpersonalnym, pozwalają na odreagowanie napięć psychicznych.

W trakcie zajęć stosowane są aktywności takie jak rysunek, ruch i gry społeczne, drama i psychodrama, burza mózgów. Techniki te pozwolą na poznanie siebie, rozbudzają własny potencjał twórczy, rozwijają wyobraźnię, sprawność intelektualną i ruchową. Przedstawiane metody wzmacniają także wiarę w własne siły.

Grupy docelowe : trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku: 7-9, 10–12, 13-15lat.

Organizacja grupy: Skład grupy treningowej wynosi od 4 do 6 osób. Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Czas trwania: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 80 minut i trwają przez cały rok szkolny.

Cena: 400 zł za miesiąc

Prowadzący socjoterapeuci: Alicja Kosidło i Kinga Zając

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji. Cena konsultacji: 120 zł.

Facebook Icon